Järnvägen enligt Strukton Rail

Här ger vi vår bild av situationen på den svenska järnvägen med några lösningsförslag för att skapa en robust järnväg och en punktlig spårtrafik.

Vad är problemet?

Sveriges järnväg har problem med förseningar och störningar. Det beror bland annat på att underhållet av järnvägen har halkat efter under lång tid och att spårtrafiken har ökat kraftigt de senaste åren. Vi i järnvägsbranschen brukar prata om en underhållsskuld. När trafiken ökar minskar utrymmet för underhåll av spår, signalsystem och kontaktledningar. Materialet på flera järnvägssträckor har dessutom passerat sin tekniska livslängd och behöver bytas ut. Det har gjort att spår och teknik är extra känsliga för påfrestningar, vilket ökar risken för tågurspårningar, signalfel och nedrivna kontaktledningar.

Vad behöver göras?

  • På Strukton Rail tycker vi att det behövs bättre samverkan mellan alla som jobbar med järnväg och järnvägstrafik. I hela kedjan från politiker och myndigheter till tågbolag och spårentreprenörer måste vi ha samma mål i sikte – en robust järnväg där det går punktlig och säker tågtrafik. Genom samarbete kan vi komma långt. Inom järnvägssektorn pågår ett samarbetsprojekt kring punktlighet på spåret – Tillsammans för Tåg i Tid. Läs mer här om det arbetet och vilka som är med.

  • Järnvägen behöver byggas ut med fler spår och på vissa håll behöver det byggas helt nya spår och teknik.  Det arbetet kommer att ta lång tid, samtidigt måste järnvägen som redan finns fungera bättre. För det krävs mer underhåll, vilket i sin tur kräver längre trafikfria tider för att järnvägsteknikerna ska kunna jobba på spåren. Här kan en trafikfri period varje dygn vara en bra lösning.    

  • Att spårtrafiken ökar är bra! Det finns ingen miljövänligare transportväg än järnvägen och det vore dumt att inte ta vara på det stora intresset för att resa och transportera med tåg. Men nu visar statistik att fler väljer bort tåget eftersom man tappat förtroende för järnvägen. Vi tror att information till dem som reser är viktigt. Ibland blir tåg försenade och då behöver resenärer snarast möjligt få veta varför och hur länge. Vi anser också att trafiken behöver minska under en period, för att möjliggöra mer underhåll och därmed öka tågen punktlighet.

  • En stor mängd teknisk kompetens finns samlad bland järnvägens anställda. Järnvägsföretagen har dessutom utvecklat sina verksamheter till att bli mer kostnadseffektiva och lösningsfokuserade - ofta tack vare värdefull erfarenhet från järnväg i Europa och andra delar av världen. Det vore dumt att inte ta tillvara på den kunskap som finns och utveckla den. Här måste det till samverkan och utveckling av arbetssätt, med Trafikverket i en avgörande roll.

  • Vi gillar konkurrens – den bidrar till utveckling, innovationer och nya arbetsmetoder bland företag som jobbar på järnvägen. Konkurrensen håller oss på tå, men konkurrens till vilket pris som helst utvecklar inte järnvägens robusthet på lång sikt. Idag styr prislappen vilket entreprenadföretag som får Trafikverkets uppdrag att utföra underhåll på järnväg. För att järnvägen ska hålla god standard, menar vi att kvalitet måste väga tyngre vid upphandling av spårarbete. Lägst pris vid upphandling ger inte alltid bäst resultat eller billigast järnvägsunderhåll ur ett livscykelperspektiv. Detta är negativt för medborgarna, som betalar för järnvägen via skattemedel.

Vill du veta mer? Kontakta Strukton Rails kommunikationschef: lisa.borges@strukton.se