Nyheter

Säkerhetsåtgärder inom Strukton Rail

09 12 2013

STOCKHOLM 2013-12-09 Strukton Rails säkerhetsmål är att ingen ska drabbas eller förolyckas i samband med vårt arbete på järnvägen. Efter en olycka 2010 då en Struktonanställd omkom under ett snöröjningsarbete, har en rad säkerhetsåtgärder implementerats i snabb takt, i flera fall till en högre säkerhetsnivå än vad gällande föreskrifter kräver.

Sedan år 2010 kräver Strukton avstängt spår vid snöröjning, ett beslut som anammades av Trafikverket och resten av branschen drygt tre år senare (november 2013). Andra större säkerhetsåtgärder, som sedan 2010 implementerats för att öka skyddet för personer som befinner sig i närheten av Struktons spårarbeten, är:

2010-02 Förbud mot tågvarning i all verksamhet åt Trafikverket.

2010-09 Hastighetsnedsättning till 70 km/tim på intilliggande spår vid användande av traktorer/grävmaskiner med spårföljare. A-skydd (avstängt spår) på intilliggande spår vid etablering och avetablering.

2010-10 Trafikverket skärper reglerna, bland annat tillåts inte längre tågvarning vid högre hastigheter än 120 km/h. Vi anpassar oss till de nya reglerna men behåller vår strängare skyddsnivå med förbud mot tågvarning i samband med snörelaterade arbeten. Vi kräver också alltid en hastighetsnedsättning till 70 km/tim på intilliggande spår vid arbeten med traktorer/grävmaskiner med spårföljare.

2010-2013 Löpande möten på branschnivå med Trafikverket för att ta fram nya funktionella regler.

2011-2013 Utveckling av databas för SoS (skydds- och säkerhets)-planering/riskbedömning.

2011-2013 Utbildning i databasen för SoS-planering.

2013-06-01 Trafikverket beslutar, efter förslag från branschföreningen FSJ, att kräva A-skydd på intilliggande spår vid etablering och avetablering av TSA (tvåvägsmaskiner).

MTO-utbildning – samspelet människa, teknik, organisation. Syftet med utbildningen är att utveckla, stärka och upprätthålla en god säkerhetskultur på Strukton Rail.

Utbildningar med MTO i fokus sker fortsättningsvis i olika tappningar/former med ca 2 års mellanrum.

Värdegrundsarbete RÄLSRespekt Ärlighet Lita på Säkerhet

Strukton Rails värdegrundsarbete påbörjades våren 2012. Årliga personalkonferenser genomförs med teman utifrån värdegrunden. RÄLS implementeras successivt och börjar bli en del av vardagen. Den öppnar för möjligheter att styra om/stoppa/bemöta åsikter och ageranden utifrån vår värdegrund.

Vi jobbar säkert eller inte alls – ingår i värdegrundsdelen Säkerhet och är ett mantra som hamras in hos chefer och personal via vår VD ner i organisationen.

Arbetsplatsträffar APT – minst 4 ggr/år, där säkerhet och Arbetsmiljö är stående punkter på dagordningen.

Avvikelser – i företagets kvalitetsråd sitter bl a VD med. Rådet träffas regelbundet och en viktig del i arbetet är ansvaret för att särskilda avvikelser och trender utifrån inrapporterade risker, tillbud och olyckor granskas vidare och åtgärdas vid behov.

Skyddsombudsträff – årlig intern konferens för att stärka skyddsombudens roll och skapa ett bra samarbetsklimat samt lyfta fram aktuella arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor.