Hållbarhet

Strukton jobbar efter en flerårig plan i hållbarhetsarbetet. Den är indelad i sju steg och ska utveckla vårt arbetssätt mot att bli mer hållbart, bland annat med målet att på kort sikt minska belastningen på miljön vid transporter till och från våra spårarbeten.

Miljo_ny
 

Tillsammans med våra intressenter har vi ringat in åtta prioriterade områden för Struktons långsiktiga hållbarhetsarbete. Områdena är:

SOCIALT

 • Säkerhet
 • Arbetsmiljö och hälsa
 • Anställningsvillkor
 • Jämställdhet och mångfald

EKONOMISKT

 • Leverantörsrelationer
 • Antikorruption
 • Ekonomiskt resultat
 •  

MILJÖ

 • Utsläpp från transporter

Under 2017 tog vi fram mål och mått för flera av de prioriterade områdena, på andra områden fastställdes målen under 2018.

 

hållbarhetsarbete

 

Bilden visar systematiken för Strukton Rails hållbarhetsarbete. Förbättringar, mätningar och uppföljning följer ett cykliskt skeende varje år, där utvecklingen av processer och rutiner är ett arbete som är ständigt löpande.

FRAMTAGNA MÅL

 • Under 2018 ska Strukton minska koldioxidutsläppen från driftfordon och förmånsbilar med 10% i relation till antal anställda.
 • Från och med 2020 ska alla personbilar som köps in vara elbilar, laddhybrider eller biogasdrivna bilar. Till 2030 ska hela personbilsparken vara fossiloberoende.
 • Alla Struktons A-leverantörer* ska under 2018 vara leverantörsbedömda.
 • Strukton Rail har nolltolerans mot mutor.
 • Strukton strävar mot en långsiktig uthållig vinstnivå. Nivån mäts i första hand som rörelsemarginal och långsiktigt bör den ligga på >5%.
 • Den fysiska och psykosociala arbetsmiljön ska uppfylla och tillgodose både mäns och kvinnors krav på god arbetsmiljö.
 • Strukton strävar efter jämnare fördelning mellan män och kvinnor i alla yrkesgrupper på företaget.

 

*Strukton Rails största och mest säkerhetskritiska leverantörer som levererar tjänster i spårmiljö klassas som A-leverantörer.

Från och med 2017 redovisar vi Struktons hållbarhetsarbete i en integrerad års- och hållbarhetsredovisning. Här kan du läsa 2018 års redovisning i sin helhet.